ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPEN AAN DE RIJN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of uit de context anders blijkt: 

 1. Marike.life (eigenaar Suppen aan de Rijn): de dienstverlener wordt aangeduid als Marike.life, gevestigd aan Oude Rhijnhofweg 7, 2342 BB te Oegstgeest, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 51137496.
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep met wie Marike.life een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Zakelijke klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Marike.life een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 5. Partijen: Marike.life en de klant/zakelijke klant gezamenlijk.
 6. Overeenkomst: iedere tussen Marike.life en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Marike.life zich jegens de wederpartij, tegen een overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de verkoop en levering van producten.
 7. Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een trainingsabonnement of duurovereenkomst met betrekking tot business to business.
 8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Marike.life aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot, voedingssupplementen, trainingsmaterialen, kleding, maaltijden en eiwitrepen.
 9. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Marike.life te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot personal training, sportlessen en smallgroup, trainingen, leefstijl advisering, coaching, vitaliteitstrajecten, presentaties, evenementen voedingsadvies, massage, fysiotherapie en suppen.
 10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie en WhatsApp.
 11. Recht van ontbinding: de aan de klant geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
 12. Traject: dienst (zie 1.9)
 13. Lidmaatschap: de periode waarin gebruik wordt gemaakt van de diensten van Marike.life. Dit wordt een traject of membership genoemd.

  

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marike.life en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De algemene voorwaarden staan op de website van Marike.life en worden de wederpartij via het systeem van Virtuagym toegestuurd voor de start van een traject. Door een bevestiging wordt er akkoord gegeven op de algemene voorwaarden. Het betalen van de factuur en/of het daadwerkelijk starten met, dan wel inplannen van de trainingen, wordt gezien als een stilzwijgende goedkeuring van de algemene voorwaarden.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Wanneer van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, tast niet de geldigheid van de overige bedingen aan. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

  

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

 1. Elk aanbod van Marike.life is vrijblijvend, tenzij een termijn van aanvaarding is vermeld. Een vrijblijvend aanbod van Marike.life kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Marike.life worden herroepen.
 2. Wanneer het aanbod van Marike.life een kennelijke fout of vergissing bevat of wanneer een aanbod van Marike.life gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan kan de wederpartij hier geen rechten aan ontlenen.
 3. Het betalen van de factuur door de wederpartij wordt gezien als een aanvaarding van het aanbod waardoor een overeenkomst tot stand komt. Ook het enkel inplannen van een training (ongeacht of de training wordt verzet door Marike.life of de wederpartij) dan wel starten met een training wordt gezien als een aanvaarding van het aanbod van Marike.life en daarmee de totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Marike.life werkt met het systeem virtuagym. Bij het aangaan van een overeenkomst is de wederpartij verplicht om met dit systeem te werken omdat al onze diensten, waaronder overeenkomsten, betalingen, updates, nieuws en mededelingen via dit systeem gedeeld worden.

  

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN 

 1. De wederpartij dient Marike.life voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. Wederpartij dient zorg te dragen voor een eigen aansprakelijkheidsverzekering en zorgverzekering.
 3. Indien een afspraak binnen 24 uur voor de geplande tijd wordt afgezegd, dan is Marike.life genoodzaakt de afspraak alsnog in rekening te brengen.

  

ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ALLE ANDERE EN OVERIGE DIENSTVERLENING 

 1. Voordat een lidmaatschap wordt aangegaan, zal Marike.life de wederpartij een door de deelnemer in te vullen online intakeformulier beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor in om dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. Marike.life is gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van de middels het intakeformulier verkregen informatie dan wel via een andere manier van oordeel is dat het volgen van een traject voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien Marike.life op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan een traject deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de wederpartij. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de wederpartij om zelf te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om het traject te volgen.
 2. Een sessie wordt altijd in rekening gebracht indien een sessie niet minimaal 24 uur voor de betreffende sessie wordt afgezegd, ongeacht of de deelnemer de sessie heeft gevolgd of niet. Marike.life kan hiervan afwijken en eventueel de sessie verzetten.
 3. In overleg kunnen de trainingen en andere diensten waarop de overeenkomst betrekking op heeft worden opgeschort na overleg met Marike.life en met instemming van Marike.life. De deelnemer heeft echter een inspanningsplicht om het traject van Marike.life zo goed mogelijk na te volgen en na te komen.
 4. Onze trainingen vinden zowel online, aan huis en in de omgeving plaats. Daarnaast faciliteren wij onze diensten incompany of op andere externe locaties. Onze diensten kunnen door verschillende trainers en/of medewerkers worden verzorgd. Marike.life behoudt het recht om trainingen te verzorgen door een andere trainer en/of medewerker en om van locatie te wisselen.

  

ARTIKEL 6. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN 

 1. Een traject wordt afgesloten voor een periode van 3 of 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Een traject wordt automatich verlengd
 3. Indien het traject afloopt en er is opgezegd, dan kan hierna geen gebruik meer worden gemaakt van de door Marike.life ter beschikking gestelde diensten en/of producten (zoals de Marike.life app, voedingsbegeleiding of training).
 4. Indien het traject afloopt en de klant geeft mondeling dan wel schriftelijk te kennen dat hij wil door wil gaan met hetzelfde traject of een ander traject, dan geldt dit als een rechtsgeldige verlenging. De datum van de verlenging is de dag van de genoemde mondelinge of schriftelijke kennisgeving om door te willen gaan/te verlengen.

  

ARTIKEL 7. | BEDENKTERMIJN 

 1. De wederpartij kan tot 14 dagen na de totstandkoming overeenkomst ontbinden door een e-mail te sturen naar info@marike.life. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, zal er een vast bedrag à 75 euro aan administratie en systeemkosten in rekening worden gebracht, dit wordt verrekend met het terug te betalen bedrag.
 2. Ook zullen de redelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht (zoals het reserveren van een training en het inroosteren van een trainer, ongeacht of de training wordt verzet). Dit betekent dus dat als er al een sessie was ingepland of uitgevoerd, deze sessie wordt verrekend. Hierbij doet niet af dat een training door een van de partijen was verzet.
 3. De in lid 1 genoemde recht op ontbinding geldt niet in het geval waarin Marike.life is begonnen met de nakoming van de overeenkomst zoals het daadwerkelijk uitvoeren van een training/sessie.
 4. Het door Marike.life terug te betalen bedrag kan maandelijks en in termijnen geschieden. Marike.life kan het terug te betalen bedrag over max. 6 maanden verdelen, tenzij de wederpartij instemt met een langere termijn voor de terugbetaling.
 5. Een wisseling van trainer geeft geen recht op ontbinding. Marike.life spant zich in voor een waardige vervanger.

  

ARTIKEL 7A. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND 

 1. De klant is, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, gerechtigd om de overeenkomst op afstand, indien die overeenkomst betrekking heeft op het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de klant bij het aangaan van de overeenkomst op afstand dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door Marike.life is nagekomen.

  

ARTIKEL 8. | KLACHTEN 

 1. De wederpartij moet iedere klacht onverwijld na de constatering kenbaar maken aan Marike.life door een e-mail te sturen naar info@marike.life.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen drie dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij Marike.life. De tarieven voor de particuliere diensten staan op www.marike.life.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Marike.life uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.

  

ARTIKEL 9. | OVERMACHT 

 1. Marike.life is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Hieronder valt onder meer overmacht door een wereldwijde pandemie.
 2. Voor zover de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Een beroep op overmacht wegens verhuizing wordt niet gezien als een overmachtssituatie.
 3. Indien Marike.life bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. Indien Marike.life heeft gezorgd voor een passende oplossing, waarbij gedacht kan worden aan een redelijke korting of een nieuwe trainer, dan blijft de overeenkomst van kracht. Marike.life kan per geval een verschillende passende oplossingen aanbieden. De beoordeling van een redelijke oplossing wordt overgelaten aan Marike.life.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

  

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN 

 1. Een traject wordt als éen geheel verkocht en het gehele bedrag is verschuldigd. Betalingsafspraken over de termijn van de betaling doen hier niet aan af.
 2. Marike.life biedt de mogelijkheid om de klant in maandelijkse termijnen te laten betalen. Indien de klant eerder stopt met het traject, blijft het gehele bedrag verschuldigd aan Marike.life. In overleg mag dit openstaande bedrag ingewisseld worden voor een van onze andere diensten.  
 3. Marike.life maakt voor haar lidmaatschappen uitsluitend gebruik van automatische incasso. De betaling geschiedt binnen de in de factuur vermelde termijn en is nooit later dan de start van de dienst door Marike.life. In principe geldt vooraf betalen. Marike.life kan hiervan afwijken en met de wederpartij afspreken dat de betaling later zal geschieden of op een andere manier dan de automatische incasso.
 4. Een uitzondering op de regel om vooraf te betalen geldt eventueel ten aanzien van fysiotherapie en bedrijfstrajecten. Deze worden mogelijk tijdens het traject of achteraf gefactureerd.
 5. Zolang de wederpartij jegens Marike.life in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Marike.life niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, stuurt Marike.life een betalingsherinnering waarbij de wederpartij nog 1 week krijgt om alsnog de betaling te voldoen. Bij uitblijven van de betaling binnen de genoemde termijn, wordt telefonisch contact opgenomen met de wederpartij betreffende de niet-betaling.

7.Blijft betaling hierna alsnog uit, dan wordt er een aanmaning verstuurd waarin de laatste betaaltermijn wordt aangegeven. Bij niet-betaling na de aanmaning, volgt een ingebrekestelling. Indien na de ingebrekestelling nog steeds niet is betaald wordt de onbetaalde factuur overgedragen aan een incassobureau. 

  

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. Marike.life verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Marike.life zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Marike.life kan worden toegerekend.
 3. Aansprakelijkheid van Marike.life voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij Marike.life in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Marike.life ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 4. Marike.life is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marike.life aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Marike.life toegerekend kunnen worden; 
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

 1. De aansprakelijkheid van Marike.life is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Marike.life betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Marike.life nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Marike.life daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Marike.life dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 2. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Marike.life bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 3. De wederpartij vrijwaart Marike.life van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Marike.life toerekenbaar is.
 4. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor enigerlei aansprakelijkheidsverzekering wanneer hij/zij gebruik maakt van de diensten van Marike.life. Marike.life verzekert de wederpartij niet.

  

ARTIKEL 12. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING 

 1. Marike.life maakt gebruik van enkele web applicaties. Voor zover er in de overeengekomen samenwerking hier gebruik van wordt gemaakt, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.
 2. Marike.life dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Marike.life c.q. zijn licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Marike.life c.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten.
 3. Marike.life dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Marike.life dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten.
 4. Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacy instellingen. Elke aansprakelijkheid van Marike.life dan wel zijn licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker is uitgesloten.

  

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN 

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Marike.life aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN T.A.V. SUPPEN 

 • De klant dient in het geval van suppen in het bezit te zijn van een zwemdiploma. Dit wordt niet gecontroleerd door Marike.life. 
 • De klant dient in te staan voor zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en veiligheid, de klant zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de vaarregels. 
 • Indien de klant de sups buitensporig beschadigt, dan dienen de reparatiekosten te worden betaald door de klant. 
 • Zodra een boeking betaald is, kan er niet meer geannuleerd worden. Wel kan de boeking na overleg verplaatst worden of kan de boeking omgeruild worden voor een tegoedbon. Deze is 1 jaar geldig en in te wisselen voor al onze diensten. 
 • Het suppen vindt plaats op onze locatie aan de Oude Rijn, maar je kunt de sup ook meenemen naar een andere locatie.
 • Optioneel kun je jouw boeking uitbreiden.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@marike.life.